Privacy & Cookie Policy

 1. WIE ZIJN WIJ

Antwerp Lion Oil Works NV, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0457940562 met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Vlaamsekaai 2-5 (“we”, “wij”, “ons”, “onze”) is een constructeur van industriële Smeersystemen en toeleverancier/distributeur van professionele producten voor de industrie. Op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“GDPR” of “AVG”), handelen wij als Verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wij zijn dus verantwoordelijk voor het gebruik dat door ons of namens ons van uw Persoonsgegevens wordt gemaakt.

 1. ONZE VERBINTENIS

De zorg voor gegevens privacy vormt de basis van betrouwbare zakelijke relaties tussen u en ons. Daarom nemen wij uw privacy bij zakelijke activiteiten via elk kanaal van onze vestigingen zeer ernstig.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

We kunnen ze van tijd tot tijd bijwerken en de nieuwe versie op onze website publiceren.  https://www.lionoil.be

Deze kennisgeving werd voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

 1. WELKE GEGEVENS WIJ VERWERKEN

U verstrekt ons een aantal van uw Persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert via onze verkoopkanalen, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens doorgeeft om een klantenaccount aan te maken of wanneer u contact met ons opneemt voor een vraag. We verkrijgen sommige gegevens door te registreren hoe u onze websites of applicaties gebruikt, bijvoorbeeld met behulp van technologieën zoals cookies.

Het is wel zo dat we alleen relevante gegevens van u zullen verwerken om u de producten of diensten te leveren die u verwacht.

U hebt controle over welke Persoonsgegevens we verwerken. Wanneer u wordt gevraagd om Persoonsgegevens te verstrekken, kunt u weigeren. Wanneer u er echter voor kiest geen Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, kunnen we dat product of deze dienst mogelijk niet leveren.

Contactgegevens: uw voor- en achternaam, uw geslacht, uw zakelijk e-mailadres, zakelijk postadres, zakelijk telefoonnummer en andere vergelijkbare contactgegevens, zoals leveringsadres en uw taal.

Details van uw overeenkomst bij het aangaan van een overeenkomst met ons als dienstverlener/productaanbieder of een klant: gegevens die nodig zijn voor onze zakelijke relatie.

Financiële gegevens: gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken wanneer u aankopen doet, zoals uw bankrekeninggegevens.

Aankopen: gegevens over de offertes die u aanvraagt, de bestellingen die u plaatst en aankopen die u doet. Wanneer u een account bij ons hebt, houden we ook gegevens bij over uw saldo en eventuele achterstallige betalingen, welke kunnen lijden tot tijdelijk opschorten van de leveringen

Locatiegegevens: gegevens over locatie voor leveringsdoeleinden en het beheer van uw contactgegevens.

Uw interacties met ons: de inhoud van berichten, e-mails, brieven of telefoontjes naar ons, of vragen en gegevens die u verstrekt voor klantenondersteuning.

 1. WAAROM WE ZE GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om onze zakelijke relatie met u te onderhouden. Dit omvat:

 • Aankoop en Verkoop
 • Verbetering van onze producten en diensten
 • Waarborg van de producten
 • Marketing (gids, nieuwsbrieven, direct marketing, profilering)
 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Procesvoering

Zie de volgende artikels voor meer informatie.

4.1 Aankoop en Verkoop

We gebruiken uw Persoonsgegevens om essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren als:

 • Het plaatsen van bestellingen
 • Het leveren van onze producten en diensten: wij gebruiken uw Persoonsgegevens die wij verzamelen van uw bestellingen, hun levering, hun facturering tot de inning van de betaling.
 • Openen account en kredietbeheer: wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor uw accountabonnement en -activering, uw contract(en)beheer en voor het toekennen van kredietlijnen.
 • Betalingstransacties: wij delen betalingsgegevens met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen.
 • Dienst na verkoop en terugnames van producten: wij gebruiken uw Persoonsgegevens vanaf de activering van de productgarantie bij de bestelling, de ontvangst, registratie en het beheer van een klanteneis en/of terugname van een product, tot de afhandeling van het dossier.
 • Klantenondersteuning. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden en de verkoop van onze producten en diensten te volgen.

4.2 Verbetering van onze producten en diensten

We gebruiken Persoonsgegevens om:

 • Feedback te vragen over onze producten en diensten: wij gebruiken uw antwoorden en bijdragen hieraan met het oog op kwaliteitscontrole en verbetering van onze producten en diensten.
 • Uw gebruik van onze websites, apps en uw reactie op onze communicatie te analyseren om de producten en diensten die wij aanbieden te verbeteren.
 • Archieven van onze activiteiten en diensten bij te houden, waaronder mogelijk communicatie die met u is uitgewisseld of met u te maken heeft.

4.3 Waarborg van de producten

In het kader van de conventionele of wettelijke waarborg van producten kan het nodig zijn dat we bepaalde persoonsgegevens communiceren aan de producent van onze producten.

4.4 Marketing

We gebruiken Persoonsgegevens voor:

 • Gids: we kunnen een contactlijst van klanten/potentiële klanten opstellen.
 • Nieuwsbrieven: we kunnen u nieuwsbrieven sturen over onze producten en diensten.
 • Direct marketing: we kunnen u mededelingen (ook per e-mail of SMS) sturen over producten en diensten die door ons en door derden worden aangeboden en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn (bijvoorbeeld omdat ze betrekking hebben op andere producten en diensten die u hebt gekocht of waarvoor u interesse hebt getoond).
 • Aangepaste inhoud: we kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u aangepaste inhoud en reclame aan te bieden.

Wanneer u niet instemt met deze marketingactiviteiten, kunt u nog steeds feedbackverzoeken, enquêtes en andere customercare-communicatie van ons ontvangen.

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor deze marketingactiviteiten intrekken of u afmelden voor het ontvangen van feedbackverzoeken en enquêtes via  een e-mail met marketing te beantwoorden of door gebruik te maken van de contactgegevens in het gedeelte “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen” hieronder.

4.5 Naleving van onze wettelijke verplichtingen

Wij verwerken of delen uw Persoonsgegevens met derden indien vereist door de toepasselijke wetgeving zoals:

 • Fiscale wetgeving
 • Boekhoudwetgeving
 • Fraudepreventiewetgeving
 • Kredietrisicoverminderingswetgeving
 • Verzekeringswetgeving
 • Personeelswetgeving
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen

4.6 Geschillen en procesvoering

We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om:

 • Potentiële of feitelijke geschillen op te lossen
 • Onze wettelijke rechten te verdedigen
 • Te reageren op gerechtelijke procedures
 • Te reageren op verzoeken van een bevoegde wetshandhavingsinstantie
 • En meer in het algemeen om onze rechten, onze privacy, onze veiligheid of onze eigendom te beschermen.

4.7 Rechtsgrond

Voor elk van deze doeleinden verzamelen, gebruiken en verstrekken wij uw Persoonsgegevens zolang er een rechtsgrond is. Rechtsgronden zijn de volgende redenen:

 • Omdat we ze nodig hebben om een overeenkomsten te verlijden of stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan. Bijvoorbeeld: om goederen te leveren die u hebt besteld. We kunnen uw gegevens ook verzamelen omdat u ons hebt gevraagd om stappen te ondernemen voordat u een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld wanneer u ons vraagt om een offerte.
 • Omdat we ze nodig hebben om te voldoen aan de wetgeving. In sommige gevallen moeten we uw gegevens bewaren, omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld: om te zorgen voor algemene veiligheid en beveiliging, voor fiscale kwesties enz.
 • Omdat u ermee hebt ingestemd. Bijvoorbeeld: wanneer u papieren of onlineformulieren invult en ervoor kiest om ons uw gegevens te verstrekken.
 • Omdat het in ons gerechtvaardigd belang is. Bijvoorbeeld: om fraude te voorkomen enz. Wanneer we uw gegevens op die basis verwerken, zorgen we er altijd voor dat we ons belang in uw informatie afwegen tegen uw rechten en redelijke verwachtingen.
 1. UW GEGEVENS EN ONZE RELATIE MET ANDERE PARTIJEN DELEN

We delen uw Persoonsgegevens indien nodig met uw toestemming voor de doeleinden die worden vermeld in het gedeelte “Waarom we ze gebruiken”.

5.1 Dienstverleners

Wanneer we uw Persoonsgegevens delen met dienstverleners voor de doeleinden die worden vermeld in het gedeelte “Waarom we ze gebruiken”.
Onze partnerbedrijven moeten zich houden aan onze gegevensprivacy- en beveiligingsvereisten en mogen Persoonsgegevens die zij van ons ontvangen niet voor enig ander doel gebruiken.

5.2 Toeleveranciers

Informatie over uw aankopen kan worden bekendgemaakt aan onze zakenpartners van wie u een product of een dienst hebt gekocht, zoals voor leveringsdoeleinden en beschikbaarheid van het product en dienst.

5.3 Andere ontvangers

We kunnen uw Persoonsgegevens ook aan de volgende partijen verstrekken:

 • Gerechtelijke autoriteiten of regelgevende instanties
 • Partijen die betrokken zijn bij rechtsgedingen, zoals advocaten, eisers, verweerders enz. om onze wettelijke rechten te verdedigen of uit te oefenen
 1. INTERNATIONALE ALGEMENE DOORGIFTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In gevallen waarin wij ertoe kunnen worden gebracht uw Persoonsgegevens door te geven naar een locatie buiten België en de Europese Economische Ruimte zullen we alle procedures implementeren die vereist zijn om de garanties te verkrijgen die nodig zijn om dergelijke doorgiften te beveiligen.

 1. UW GEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking. De Bewaartermijn varieert voor verschillende soorten Persoonsgegevens, afhankelijk van:

 • De zakelijke behoefte om de Persoonsgegevens te bewaren
 • De contractuele en zakenpartnervereisten
 • Wettelijke vereisten (gegevensbescherming, verzekering, fiscaliteit, personeelszaken …)
 • Regels en aanbevelingen uitgegeven door Gegevensbeschermingsautoriteiten

Antwerp Lion Oil Works kan sommige Persoonsgegevens bewaren na het einde van die termijn, bijvoorbeeld om eventuele geschillen op te lossen en voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures, om archieven van onze diensten bij te houden en om anderszins te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze wettelijke rechten te verdedigen.

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

We evalueren regelmatig de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen voor onze informatie- en communicatiesystemen om ze aan te passen aan de risico’s voor u en om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw Persoonsgegevens te voorkomen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website, inclusief schade of virussen die uw computerapparatuur of andere activa kunnen infecteren.

Hoewel we alle maatregelen hebben genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op onze website en in brochures en handleidingen te waarborgen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten,weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen, overgedragen of opnieuw verzonden of verzameld door het gebruik van dergelijke informatie.

 1. UW RECHTEN

U kunt al uw rechten als Betrokkene uitoefenen. U hebt recht op:

 • Inzage. U hebt het recht om te weten of we Persoonsgegevens over u bewaren. U kunt een kopie verkrijgen van de Persoonsgegevens die we over u bewaren, samen met andere informatie over hoe wij deze verwerken;
 • Rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens en, in sommige omstandigheden, om ons te verzoeken gegevens te wissen of ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken, of op andere wijze bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. marketingdoeleinden);
 • Beperking. U hebt het recht ons te verzoeken om ons gebruik van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld terwijl wij een klacht onderzoeken dat de Persoonsgegevens die wij over u hebben, onjuist zijn (onder voorwaarden);
 • Wissing van uw Persoonsgegevens (onder voorwaarden);
 • Gegevensoverdraagbaarheid. Indien van toepassing, hebt u mogelijk het recht om een kopie te ontvangen of een kopie te laten verzenden naar een ander bedrijf (in een machineleesbare vorm) van Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt;
 • Intrekking van een toestemming die u hebt gegeven met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens, en dit op elk gewenst moment. Dit omvat toestemmingen voor het ontvangen van direct marketingcommunicatie (zie het gedeelte “Waarom we ze gebruiken”, paragraaf “Marketing”).
 1. COOKIES

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Het is speciaal ontworpen om informatie over uw navigatie op de website te verzamelen en u gepersonaliseerde diensten te sturen. Op uw computer worden cookies beheerd door uw internetbrowser.

Wij gebruiken cookies om u efficiënt door onze website te laten navigeren en om bepaalde functies uit te voeren, waaronder analyse van websiteverkeer. Cookies kunnen u ook herkennen wanneer u zich opnieuw aanmeldt en u inhoud bieden die is aangepast aan uw voorkeuren en interesses.

Sommige cookies kunnen Persoonsgegevens verzamelen, waaronder gegevens die u verstrekt, zoals uw gebruikersnaam, of waar cookies u volgen om relevantere reclame-inhoud te leveren.

Zoals de meeste websites gebruikt deze website cookies die in de volgende categorieën kunnen worden ingedeeld:

 • Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn om onze website correct te laten werken.
 • Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Ze kunnen bijvoorbeeld informatie registreren over eerdere keuzes die u hebt gemaakt of uw wachtwoord onthouden.
 • Analytische en prestatiecookies: deze worden gebruikt voor interne doeleinden om ons te helpen een betere gebruikerservaring te bieden bijv. om de prestaties van een website te beoordelen of om verschillende ontwerpideeën voor de website te testen. We werken vaak samen met externe onderzoeksbureaus om deze diensten voor ons uit te voeren, dus deze cookies kunnen worden geplaatst door een derde.
 • Gerichte en reclamecookies: deze cookies worden gebruikt om u relevante en op maat gemaakte inhoud (waaronder reclame-inhoud) te bieden, en ook om de effectiviteit van die inhoud te evalueren. Deze inhoud kan worden geleverd op onze websites of op een website van derden. We werken vaak samen met derden om deze inhoud te leveren, dus sommige van deze cookies kunnen worden geplaatst door een derde.

Het is op elk moment mogelijk om de instelling die van toepassing is op cookies te wijzigen. Door de parameters van uw internetbrowser aan te passen (klik op de “help”-knop van uw browser om te zien hoe dit moet), kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geaccepteerd of ze gewoonweg weigeren, maar in het laatste geval moet u weten dat het mogelijk is dat u dan geen toegang hebt tot bepaalde functies van onze website.

Weet ook dat, wanneer u verschillende computers op verschillende plaatsen gebruikt, u ervoor moet zorgen dat elke browser is geconfigureerd volgens uw cookievoorkeuren.

 1. HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

Om ons verzoeken te sturen om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen of voor meer informatie hierover, kunt u ons contacteren via de onderstaande contactgegevens:

Antwerp Lion Oil Works NV
BE0457940562
Vlaamsekaai 2-5, 2000  Antwerpen
info@lionoil.be

Wil je meer te weten komen over LIONOIL , neem dan nu contact op!

Contacteer ons